Dienstenwijzer Captive Finance B.V.

Onze dienstenwijzer.
U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document geven wij u graag informatie over ons bedrijf, onze werkwijze en dienstverlening alsmede de wijze hoe wij beloond worden.

Algemene Informatie
Op grond van de Wet financieel toezicht voorzien wij u graag van onderstaande algemene informatie over Captive Finance B.V. , voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst.

B.V. Naam : Captive Finance B.V.
Adres : Laan der Verenigde Naties 95
Postcode : 3316 AK
Plaats: Dordrecht
Telefoon : 088 – 37 49 715
E-mail : info@captivefinance.nl
KvK : 62916734
AFM : 12044162
KIFID : 300.016357
BAVAM : 1601265

Wat doet Captive Finance B.V.?
Captive Finance B.V. is een financiële dienstverlener die voor een aantal dealers en automotive partners bemiddelt bij de totstandkoming van financieringen (privé en zakelijk) en (auto)verzekeringen.
Daarbij worden de financieringen en verzekeringen ondergebracht bij een groot deel van de aanbieders in de markt.

Captive Finance B.V. bemiddelt op basis van "Execution Only", wat betekent dat?
Als u via Captive Finance B.Veen financieringsproduct of een verzekeringsproduct sluit, handelen wij volgens het principe van "execution only".
Dat wil zeggen dat wij u niet adviseren en dat u zelf uw eigen situatie en de marktsituatie beoordeelt.
U kiest geheel zelfstandig een product waarvan u zelf vindt dat deze het beste bij uw wensen past. Wij informeren u uitsluitend over de verschillende producten die er in de markt bestaan maar de uiteindelijke keuze is geheel aan u.
Captive Finance B.V. mag naast bemiddelen ook adviseren voor financierings- en verzekeringsproducten.
Wilt u een advies vragen wij u dit kenbaar te maken door een mail te sturen aan info@captivefinance.nl met daarin de uitdrukkelijke vraag om advies.

Wat kunt u van Captive Finance B.V. verwachten?
Voordat u een lening of verzekering afsluit: 
 Wij geven informatie en uitleg over de producten van de financierings- of verzekeringsmaatschappij waarvoor wij bemiddelen.
 Wij benadrukken nogmaals dat wij niet adviseren. U kiest uiteindelijk geheel zelfstandig een product waarvan u denkt dat deze het beste bij u past.


Als u eenmaal hebt besloten een financiering of verzekering af te sluiten:
 Wij kunnen voor u bemiddelen. Wij bemiddelen voor meerdere financieringsmaatschappijen. Wilt u weten welke maatschappijen dit zijn kunt u gerust contact met ons opnemen.
 Wij controleren uw gegevens.
 Wij controleren of de overeenkomst die u via bemiddeling van ons ontvangt, ook overeenkomt met de aanvraag.
 Wij helpen u bij het oversluiten en of opzeggen van bestaande financieringen en verzekeringen indien noodzakelijk.


Wat verwachten wij van u?
Alle informatie die u ons geeft, moet juist en volledig zijn. Onjuiste of onvolledige informatie kan ervoor zorgen dat de aangevraagde financiering of verzekering wordt afgewezen. Wij vragen u ook wijzigingen tijdens de looptijd van het product aan ons door te geven indien deze informatie ook daadwerkelijk relevant is voor het lopende contract. Denk hierbij aan:

 Verhuizing.
 Wijziging rekeningnummer (in verband met de automatische incasso.)
 Overlijden.
 Wijziging van burgerlijke staat.

Daarnaast verzoeken wij u alle (e-mail)berichten en stukken die u van ons ontvangt, te controleren en onjuistheden zo snel mogelijk aan ons door te geven.

Onze producten
Consumptief krediet:
Een consumptief krediet is een lening die wordt afgesloten om producten of diensten voor alledaags gebruik te kopen. U sluit bijvoorbeeld een consumptief krediet af omdat u een nieuwe auto wilt kopen. Captive Finance B.V. bemiddelt alleen in (aflopende) huurkoop kredieten voor de aanschaf van uw auto.
Verzekering: Een schadeverzekering is een verzekering om u geheel of gedeeltelijk schadeloos te stellen bij het zich voordoen van een verzekerd risico.
Captive Finance B.V. bemiddelt alleen in autoverzekeringen.

Hoe worden wij beloond?
Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten.
Denkt u maar aan salarissen, huisvesting, opleidingen en vergunningen.
Deze kosten dekken wij af doordat wij een beloning van de geldverstrekker of verzekeringsmaatschappij ontvangen. Betreft uw financiële product een financieringsproduct dan ontvangen wij van de kredietverstrekker een financiële vergoeding per maand zolang de financiering actueel is.
Deze vergoeding wordt "provisie" genoemd en is opgenomen in de maandtermijn die u aan de financieringsmaatschappij betaalt. Deze vergoeding wordt gestaakt indien u besluit de financiering geheel af te lossen.
Ook indien er , door welke omstandigheid dan ook, niet wordt voldaan aan de maandelijkse verplichtingen, zal de provisiebetaling aan ons worden gestaakt.
Betreft het een verzekering voor een auto ontvangen wij van de verzekeringsmaatschappij een percentage van de jaarpremie als provisie.

Adviesvrij
Ons kantoor heeft volledige “adviesvrijheid”. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele (productie)verplichting hebben met verzekeraars, banken en/of andere financiële instellingen.
Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank,
verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.
Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de producten die verzekeringsmaatschappijen voeren.
Wij bepalen zelf wie dat zijn en zijn dus volledig vrij en onafhankelijk in onze advisering.

Interne beloningsbeleid Captive Finance B.V.
De Autoriteit Financiële Markten AFM en De Nederlandsche Bank DNB hebben richtlijnen opgesteld voor een beheerst beloningsbeleid voor medewerkers van financiële instellingen. Deze richtlijnen gelden onder andere voor medewerkers, managers en directeuren van banken, verzekeraars en assurantiekantoren.
Deze richtlijnen zijn per 1 januari 2011 opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft).
Dit heeft tot gevolg dat het interne beloningssysteem binnen bedrijven onder toezicht valt van de AFM.
Hiermee willen de AFM en DNB de volgende doelen nastreven:

• Zorgen voor integere bedrijven in de financiële dienstverlening. Dit zijn bedrijven die niet te risicovolle producten willen verkopen aan hun relaties.
• Zorgen voor solide bedrijven in de financiële dienstverlening die niet sneller willen groeien dan zij aankunnen.
• Zorgen voor bedrijven die een zorgvuldige behandeling en het belang van de relatie voorop stellen.

Het doel van de nieuwe richtlijnen is dat onder andere assurantiekantoren ervoor moeten zorgen en kunnen aantonen dat zij hun medewerkers aansturen op integer, solide en klantgericht handelen.
En dat de beloning – in welke vorm dan ook – integer, solide en klantgericht handelen niet in de weg mag staan. Captive Finance B.V. heeft zich volledig aan deze richtlijnen geconformeerd, overigens al voor dat deze richtlijnen in de wet werden opgenomen.
Om te zorgen dat de medewerkers van Captive Finance B.V.
integer, solide, klantgericht en niet provisie gedreven handelen, heeft Captive Finance B.V. een beloningsbeleid dat uitsluitend bestaat uit een vaste beloning/salariëring en geen provisie afhankelijke beloning

Klachten
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten.
Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Onder “klacht” verstaan wij: Alle uitingen van derden die betrekking hebben op een negatieve beleving ten aanzien van de door Captive Finance B.V. geleverde diensten en/of producten, of die betrekking hebben op de werkwijze van Captive Finance B.V. ten opzichte van derden.
Na ontvangst van een klacht, zal Captive Finance B.V. binnen 2 werkdagen bevestigen dat de klacht is ontvangen en uiterlijk binnen 14 dagen zal er een inhoudelijke reactie volgen op de klacht.
Mocht u menen dat er niet adequaat is gereageerd op uw klacht, dan wel uw klacht na behandeling wilt voorleggen aan een officieel klachteninstituut, dan kunt u zich wenden tot:

Organisatie :KiFiD
Postcode/plaats : 2509 AG Den Haag
E-Mail:consumenten@kifid.nl
Adres : Postbus 93257
Telefoon : 0900-3552248
Internet : http://www.kifid.nl/

The form contains errors

  • {{validation.errorMessage}}
Uw geselecteerde auto's
Vergelijken